• REGULAMIN SHOPDOG

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.shopdog.pl, prowadzony jest przez:

Łukasz Brzozowski

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży
i dostawy towarów, bez konieczności równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia
i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz zwrotu towarów prowadzonej w sklepie www.shopdog.pl,

2. Informacje na temat towarów Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej sklepu wskazanej w punkcie

II. DEFINICJE

 

Określenia użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego oznaczają:

 

1. Sprzedający lub Administrator danych osobowych - właściciel sklepu internetowego
prowadzonego pod domeną internetową www.shopdog.pl


2.
Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedającego Sklep Internetowy dostępny pod domeną internetową www.shopdog.pl


3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca zamówienie w Sklepie Internetowym


4. Konsument - to Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać czynności
prawnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 k.c.


5. Produkt/ Produkty - karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt.


6. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji Konta w
Sklepie Internetowym.


7. Konto - udostępnione Użytkownikowi Sklepu Internetowego po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi
Osobowymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu,
uzyskuje możliwość zakupu Produktów w ramach Sklepu. Utworzone w procesie rejestracji konto
jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem. Konto i login Klienta mogą być przypisane
tylko do jednego Klienta.


8. Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której wyświetlone są dodane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.


9. Panel Klienta - funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła może zarządzać swoimi danymi osobowymi i korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie.


10. Adres/-y e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków, gdy niniejszy Regulamin przewiduje formę pisemną:

a) dla Klienta – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu; b) dla Sprzedającego – biuro@shopdog.pl

 

11. Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego Konta zamieszczonych na serwerze Sprzedającego po wprowadzeniu ich na stronie Sklepu przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w sposób uporządkowany.

 

12. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
internetowej Sklepu shopdog.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz w innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie
osoba, której dane dotyczą.

 

13. BOK - Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 535 250 455 w dniach 

 w godzinach 7:00 - 22:00 lub pod adresem mailowym: biuro@shopdog.pl

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

14. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
Adresem korespondencyjnym Sprzedającego jest: 
ten właściwy jest dla wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu, a przede wszystkim do przesyłania oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy wniosków reklamacyjnych oraz do zwrotów towarów.

 

III.

WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU


1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną: w celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska
komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu

2. Korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarki internetowe w trzech ostatnich wersjach przeglądarek: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari oraz Mac.

3. Przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator
JavaScript.

4. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić
informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji
zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb
usługobiorców.

5. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co
w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika.

6. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

7. Po złożeniu zamówienia możliwe jest skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może jednak wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies można znaleźć w zakładce polityki cookies na stronie www.shopdog.pl

8. Według najlepszej wiedzy Sprzedającego możliwa jest również współpraca z systemem
teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1 pkt 2, jednakże
jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu

9. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne
użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep: adres IP, wersja przeglądarki, rodzaj przeglądarki, host, system operacyjny.

 

IV.

REJESTRACJA KLIENTÓW SKLEPU

1. Rejestracja konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Dokonanie rejestracji równoznaczne
jest z założeniem Konta oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną ze Sprzedającym w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu (prowadzenie
Konta). Rejestracja w sklepie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.

2. Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz posiadania aktywnego
konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu rejestracji w Sklepie, czyli założeniu konta nowego Klienta, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Następnie zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie.

4. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Moje Dane Osobowe”

5. Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji nowego Klienta w Sklepie użytkownik otrzyma wiadomość
potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu.

6. W trakcie procesu rejestracji w Sklepie tworzony jest „Profil Klienta”. Zamieszczając wszelkie dane w
koncie użytkownika, Klient oświadcza, że posiada pełne prawo do posługiwania się powyższymi danymi,
w tym do decydowania o udostępnieniu ich w celu poprawnej realizacji zamówień zgodnie
z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej, stanowiącej integralną część Regulaminu.

7. Klient, który poprawnie założył konto w Sklepie uprawniony jest do pełnego korzystania z funkcji Sklepu, a w szczególności do składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu.

8. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu wraz z załącznikami i dodatkowych dokumentów takich jak Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

9. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony

11. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartoś Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do innego celu niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu, a mogącej szkodzić podmiotom korzystającym ze Sklepu.

V.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.

2. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu dodając do "Koszyka" i zatwierdzając zamówione towary
w Koszyku

4. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową
www.shopdog.pl Zamówień dokonywać mogą Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez
umieszczenie wybranych przez siebie Produktów w Koszyku.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3 poniżej. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zamówienia można składać logując się do Sklepu klikając w link „ZALOGUJ SIĘ”, jako gość, bez potrzeby logowania/tworzenia konta Klienta.

7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym należy:  w przypadku Klienta posiadającego konto w Sklepie: zalogować się do Sklepu klikając link „ZALOGUJ SIĘ”,

a. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie klikając „Do koszyka” dodać produkt do Koszyka

b. kliknąć w ikonę koszyka z ceną w prawym górnym rogu strony gdzie wyświetlą się informacje o wybranych produktach, ich ilość oraz cena brutto

c. potwierdzić zawartość koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”

d. w kategorii „Dostawa i płatność”, wybrać odpowiedni adres na jaki ma zostać wysłana przesyłka lub uaktualnić go, jeśli ma być wystawiona faktura należy podać nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP; wybrać odpowiedni sposób wysyłki i płatności wybierając dostępne formy dostawy i płatności

e. potwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, zaakceptować warunki Regulaminu oraz zapoznać się z prawem do odstąpienia od umowy

- w przypadku Klienta nie posiadającego konta w Sklepie, jest on GOŚĆIEM i powinien wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia

a. następnie klikając „Do koszyka” dodać produkt do Koszyka

b. kliknąć na przycisk „Przejdź do koszyka” gdzie wyświetlą się informacje o wybranych produktach, ich ilość oraz cenie brutto

c. następnie potwierdzić zawartość koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”w kategorii „Dostawa i płatność”zdecydować czy założyć konto w trakcie rejestracji lub zamówić bez
zakładania konta; wybrać odpowiedni adres na jaki ma zostać wysłana przesyłka; jeśli ma być wystawiona faktura należy podać nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP; wybrać odpowiedni sposób wysyłki i płatności wybierając dostępne formy dostawy i płatności oraz potwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

8. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

9. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na nowy przewidywany termin realizacji zamówienia oraz na uprawnienie Kupującego do:

a. odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez
Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz
poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający wówczas zwolniony jest z obowiązku wykonania
zamówienia w całości,

b. odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez
Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.

c. W przypadku braku towaru informacja taka będzie wyświetlana przy produkcie, wówczas Klient nie
będzie miał możliwości złożenia zamówienia.

d. Niezależnie od postanowień ust. 7, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na
choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć
inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić
dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

e. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia i jego wstrzymania
(tj. odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia
przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał
zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość (np. brak
możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia). W takim przypadku Sprzedający może
uzależnić realizację zamówienia od dokonania zapłaty z góry przez Klienta, a w przypadku
bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, od umowy odstąpić, przesyłając zawiadomienie
Klientowi na jego adres e-mail.

f. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na
podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację potwierdzającą przyjęcie
zamówienia. Informacja o przyjęciu danego zamówienia złożonego przez Użytkownika widoczna
będzie także w Panelu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem
Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, a chwila otrzymania przez
Klienta przyjęcia zamówienia jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej
z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia, w przypadku zamówień płatnych przez operatora płatności Przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt z obsługą sklepu. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

11. Po realizacji zamówienia przez Sklep, ale przed wysłaniem zamówienia do Klienta, Klient otrzyma
na adres wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów
bez rejestracji fakturę elektroniczną, która posiada taką samą moc prawną jak jej papierowy
odpowiednik. Klient może sprzeciwić się otrzymywaniu faktur elektronicznych i zażądać doręczenia
faktury w tradycyjnej formie papierowej. W takiej sytuacji faktura papierowa zostanie załączona do
zamówienia.

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sklep dokona zwrotu wszystkich
należności Klientowi.

VI.

CENY PRODUKTÓW

1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

2. Ceny Produktów podane są przy opisie danego Produktu na stronie Sklepu.

3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu przy Produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Ceną ostateczną jest cena podana przy danym Produkcie na stronie Sklepu w chwili składania
zamówienia przez Klienta.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są doliczane do zamówienia, zgodnie z cennikiem sklepu.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki,
zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed
złożeniem zamówienia przez Klienta.

7. Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane łącznie.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się
w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania,
odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia
w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach
dotychczasowych.

9. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień
następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych
tą formą sprzedaży.

10. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.


VII.

DOSTAWA


1. Sprzedający dostarcza Produkty jedynie na terenie Polski.

2. Sprzedający realizuje zamówienie począwszy od następnego dnia roboczego i prowadzi wysyłkową
formę dostawy na następujących warunkach:

3. Wszystkie złożone zamówienia Sprzedający stara się realizować jak najszybciej. Standardowy czas
wysyłki zamówienia to 48 godzin. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej opcji dostawy.
W 96% dostawa następuje w następnym dniu roboczym. Koszty przesyłki są doliczane do zamówienia.

4. Towar zamówiony w Sklepie jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem
firm kurierskich.

5. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie) Dowód zakupu zostaje dołączony do przesyłki.

6. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia. 6) Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu
w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować
przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu.


VIII.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta następującymi sposobami:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego

b. płatnością internetową (e-przelewem) lub kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności
Dotpay,

c. płatnością za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres.
Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta
i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl

4. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (brak płatności jest
jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy). W przypadku zamówień opłacanych przelewem,
zastosowanie mają następujące dane do przelewu:

IX

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683;
„Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży
towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa
w ust. 8 i 12 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną
przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:

a. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia
w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

b. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z towarów.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

3. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymane od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Klienta.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

5. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku do
Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
• Pouczenie o odstąpieniu od umowy – kliknij tutaj aby pobrać.

- Wzór formularza odstąpienia od umowy tożsamy z załącznikiem do Ustawy o Prawach Konsumenta
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu.
• Formularz odstąpienia od umowy – kliknij tutaj aby pobrać.

6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić
na adres: Shopdog Aleja Śliwowa 11/12 Wrocław, 54-106.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.

9. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty
i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą.
W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym
ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostawy towaru, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej,
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał numeru konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej
wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

12. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż
najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach
związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem
dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę.

13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

a. której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności
do użycia,

b. której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje
nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.


X

RĘKOJMIA, GWARANCJA, REKLAMACJE


1.
Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi Produktów bez wad.

2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad oraz wyprodukowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma
wadę fizyczną lub prawną.

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli termin przydatności do użycia kończy się po
upływie dwóch lat od wydania Produktu – Klientowi. W takim przypadku Sprzedający odpowiada
z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1025; „Kodeks cywilny”) – wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna, z zastrzeżeniem § 8.


6. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedającego. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o udzieleniu
gwarancji i jej zakresie może być zawarte również na etykiecie Produktu.


7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji,
bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.

8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane
pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, na adres: 

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.

10. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię faktury). Reklamacja
powinna zawierać również opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.

11. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

12. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po
pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

13. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady
dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich
zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego
polubownego sądu konsumenckiego).


XI

DANE OSOBOWE


1. Klient na etapie zakładania konta Użytkownika lub na etapie składania zamówienia bez rejestracji
obowiązany jest do przeczytania oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora z wykorzystaniem przestrzeni
serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.

3. Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w tym w celu obsługi
zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), zawierania i wykonywania z Klientem umowy sprzedaży
na produkty z oferty Sklepu, jej zmiany oraz rozwiązania, jak również rozpatrywania reklamacji oraz
dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, a po wyrażeniu odrębnej
zgody również w celach marketingowych, a w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi
dedykowanego Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora danych jest obsługa zarejestrowanych Kont Użytkowników oraz realizacja
procesu reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie
ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń
antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania
awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo
wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu
zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL
zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług
hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami
AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001


5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – kontakt: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


6. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wiadomości o nieprawidłowych lub
nieaktualnych danych osobowych Użytkownika, może on zwrócić się do niego z prośbą o ich
uzupełnienie lub uaktualnienie. Brak uzupełnienia lub uaktualnienia danych może wiązać się ze
skierowaniem do Użytkownika odpowiedniego ostrzeżenia, zablokowania dostępności dla Użytkownika
wybranych funkcjonalności w ramach Sklepu, zablokowanie Konta do czasu wyjaśnienia sprawy,
a nawet bezpowrotnego usunięcia Konta. Z chwilą bezpowrotnego usunięcia Konta administrator
usunie wszystkie dane osobowe Użytkownika. Usunięcie danych może zostać wstrzymane do chwili
zaspokojenia możliwych roszczeń wynikających z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Administrator może udostępnić dane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem i gwarantującym bezpieczeństwo
przetwarzania danych, wskazanych w obowiązku informacyjnym Administratora.


8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń z uwzględnieniem
ustępu 6, a w przypadku Newslettera do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.
W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu
upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.


9. Dokonujemy przetwarzania danych osobowych użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi
użytkownika i marketingu. Nie podejmujemy jednak zautomatyzowanych decyzji względem
użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


10. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w § 10 ust. 3
niniejszego Regulaminu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celów
określonych w § 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu.


12. Więcej na temat danych osobowych w Polityce prywatności.


XII

ROZWIĄZYWANIE UMOWY I USUNIĘCIE KONTA


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana
przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje
poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub
Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.

2. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Bazy Kont
przez Administratora.

XIII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

biuro@shopdog.pl, +48 535250455

1.Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.

2. Aktualny Regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są na stronie
Sprzedającego 

3. Sprzedający uprawniony jest do zmiany Regulaminu.

a. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedającego nie jest skuteczne wobec zamówień złożonych
przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy
aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

b. Sprzedający poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej jego treści w formie
elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie
złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Konta, uważa się, że zmiany zostały przez
niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie
Sprzedającego o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.

c. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne,
których właściwość określają w szczególności przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

d. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 7, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem
o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach
dotyczących niniejszego Regulaminu.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach
konsumenckich) Sklep informuje, że pod adresem
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL jest dostępna
internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution).
ShopDOG nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu.

4. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta
i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z
umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.07.2020 roku

 

  • Sklep zamknięty

Zamknięte